Čo spája kolektív?

Prvky spajájúce kolektív a ako s nimi pracovať?

Čo spája kolektív?

Čo spája kolektív? Pri práci so stabilnou skupinou detí môžeme využívať rôzne techniky práce a „výstavby“ kolektívu. Môžeme sa oprieť o psychológiu davu, psychológiu detí, prirodzenú štruktúru detských skupín a podobne.

Nakoľko šikovní budeme v tejto oblasti, natoľko dokážeme kompenzovať iné nedostatky, ktoré naša činnosť má. Uvádzam niekoľko jednoduchých prvkov, aj s vysvetlením ako ich zaviesť, použiť a pre koho sú vhodné.

 

Rozdelenie do skupín (družín, oddielov,… )

Všimnime si, že bežná, živelne vytvorená detská partia má bežne od 4 do 10 členov. Málo kedy viac.

Väčšie skupiny nie sú prirodzené a automaticky sa v nich začnú vytvárať „podskupiny“. Hneď na začiatok využijeme štruktúru skupiny a určíme každej skupine

vodcu: väčšinou sa vyprofiluje sám, odporúčame to využiť, prípadne nechať skupinu voliť. Vodca by mal byť všeobecne rešpektovanou osobou. Mal by byť odolnejší voči stresu a plniť úlohu motivátora, stmeľovať kolektív.

prípadne ďalšie pozície (hovorca, pomocník vodcu, … ).

Rozdelenie si dobre premyslite, nemalo by sa meniť, lebo inak klesá váha jednotlivých skupín. Na začiatku prísne trvajte pri každej príležitosti na zgrupovanie sa po družinách, aby si na seba deti zvykli. Zahrajte si zoznamovacie, teambuildingové, icebreakingové aktivity.

 

Systémy delenia:

Skauti väčšinou využívajú rozdelenie podľa veku a podľa pohlavia. Vychádzajú z veľkého množstva členov (môžu si to dovoliť) a z faktu, že v rôznom veku a pre jednotlivé pohlavia sú vhodné odlišné aktivity a tomu prispôsobujú svoju činnosť.

 

Malé akcie/tábory do 30 detí : najlepšie sú koedukované (miešané) oddiely a to aj čo sa týka pohlavia aj čo sa týka veku – aby boli navzájom konkurencie schopné na hrách. Nevýhodou je ich rozdelenie na ubytovni (nemôžete miešať chlapcov a dievčatá a najstarší asi nebude chcieť mať izbu s najmladším).

 

Veľké akcie tábory nad 30 detí : dvojité delenie. Na program koedukované miešané oddiely ako sú popísané v odstavci vyššie, na organizačnú časť tábora (stravovanie, príprava na spánok, odpočinok,… ) podľa veku a pohlavia. Názvoslovie pre jednotlivé skupiny bude odlišné, aby si to deti neplietli (napríklad skupiny po oddieloch na organizačnú časť a skupiny po „pirátskych lodiach“ na programovú časť tábora)

Krúžky, kluby, oddiely s celoročnou činnosťou by mohli vytvárať skupiny po triedach, prípadne po školách kde fungujú.

Delenie by sa malo zaviesť hneď na začiatku činnosti, prípadne pri prvej vhodnej príležitosti.

 

Deti sa so skupinou identifikujú:

Nasledujúce prvky sa dajú použiť pre celý oddiel/tábor ale aj na nižšej organizačnej úrovni pre jendotlivé skupiny (družiny) v rámci oddielu/tábora.

 

Názov skupiny:

najčastejšie používaný prvok, ktorý by mal vystihovať charakter skupiny. Zavádzame čím skôr.

 

pokrik:

rýmovačka, ktorá reflektuje na názov/charakter skupiny a používa sa na motiváciu pred výkonom, ale aj v čase hroziaceho rozpadu morálky a pri každej inej vhodnej príležitosti. Tak ako názov skupín zavedieme hneď po ich vytvorení.

 

pravidlá:

Vedúci, prípadne vodca z radov detí si môže určiť konkrétne pravidlá špecifické pre danú skupinu. Napríklad, keď hlavný vedúci tábora určí čas, kedy sa tábor zíde, družinový vedúci (prípadne deleguje právomoc detskému vodcovi) sa môže so svojou družinou dohodnúť, že najneskôr 5 minút pred tým sa oddiel stretne pred svojou chatkou, aby nikto nemeškal a odkontrolovali si kompletnosť výbavy, oblečenie a pod..

Zároveň si dohodnú výzvu (slovo „trest“ nepoužívame), ktorú absolvujú tí, ktorí budú meškať.

Dodržiavanie týchto pravidiel sa vyžaduje bezozbytku na každom členovi vrátane dospelých. Špecifické pravidlá sú tak prvkom, ktorý ich spája a odlišuje od ostatných skupín.

Prečítajte si aj niečo o Signáloch a ich použití.

 

družinový pozdrav:

menej používaná technika avšak veľmi efektívna. Podobne ako pokrik ale väčšinou postavená na konkrétnom neverbálnom geste. Krásnym príkladom fungujúceho pozdravu, ktorým sa identifikovali jednotliví sympatizanti hnutia môžeme vidieť vo filme Náš vodca – Die welle. Tento film zároveň ukazuje ako nebezpečné môže byť použitie týchto prvkov, ak sa to preženie a využije na nesprávny účel. Pri práci s deťmi sú správne zvolené a použité prvky samozrejme neškodné. 

 

logo:

mimoriadne efektívny prvok, hlavne ak si piktogram vytvoria deti. Musí byť jednoduchý a symbolizovať charakter / názov skupiny. Ideálne je, aby všetky vytvorené logá rovnocenných družín vychádzali z rovnakej grafiky. Ako príklad uvediem loga piatich družín detského outdoorového klubu STOPA, ktorý toho času vediem (zľava Lovci bizónov, Lesní vlci, Žlté blesky, Múdre sovy a Rýchle šípy):

Na tábore sa môžu použiť existujúce názvy, ktoré majú svoju históriu (hlavne ak sa jedná o tématický tábor na pokračovanie počas viacerých rokov). Môžu byť namaľované na skalách/kameňoch v mieste večerného snemu, alebo si ich deti vyskladajú z prírodných materiálov pred vstupom do chaty a pod.

Zavedieme podľa situácie – môžeme hneď, alebo postupne podľa toho, ako sa jednotlivé skupiny uchytia.

 

vlajka/zástava:

ak máte vytvorené logo, nemalo by ostať iba na papieri. Vlajka mihotajúca sa trebárs len na drevenej palici vo vetre má úžasný efekt. Len ju niekde nezabudnite :)))).

 

oblečenie s logom:

dôležitý identifikačný prvok, ktorý deti určite budú radi nosiť aj mimo klubu/tábora. Bežne sa na táboroch predávajú tričká a šiltovky s logom organizácie, športové kluby predávajú fanúšikom dresy, šály, mikiny, vetrovky, športovci ich nosia aj na tréningoch a sústredeniach práve z dôvodu, aby sa čo najviac posilnila spolupatričnosť.

Vpodstate ide o rovnošatu. Môžeme pokojne povedať, že nenásilné vyžadovanie nosiť rovnošatu výrazne zvyšuje úroveň oddielu/kubu/školy/tábora v očiach verejnosti. V kolektíve, ktorý je navonok rovnocenný, (čo však neznamená šedý, nevýrazný, priemerný) je menšia pravdepodobnosť neduhov ako šikanovanie, nevhodné prejavy a pod.

Jedná sa však o drahšiu záležitosť. Zvážte túto investíciu a najprv zhodnoťte, či vernosť vašich členov je dostatočná, aby oblečenie boli ochotní zaplatiť. Inak vám ostane veľa nepoužiteľných drahých mikín, tričiek a pod..

 

táborová/oddielová hymna:

deti radi spievajú. Aj tí, čo nevedia spievať sa v dave pridajú aspoň šepotom. Správne zvolená hymna vytvára emócie. A emócie sú to, čo zanechá najväčšiu pamäťovú stopu. Správne zvolený okamih má potom silný efekt.

Deťom sa hymna predstaví prvý večer tábora. Mala by sa spievať minimálne raz denne.

Hymna by mala opäť charakterizovať skupinu, akciu, zmysel, smerovanie. Môže byť samozrejme aj všeobecná (o láske, priateľstve,…). Výhodou je ak má výrazný rytmus (napr. We will rock you)

Ak sa jedná o hymnu, ktorú zložil niektorý zo starších členov (prípadne vedúci) a má kvalitný základ (melódiu, rytmus, myšlienku) tak máte vyhrané. To je niečo, na čo sa nezabúda.

 

Príklady :

Agentúra O.K., voľný čas, s. r. o. na svojich táboroch používa zdanlivo málo melodickú, no mimoriadne kvalitnú pesničku. Autormi sú jej bývalí animátori (pozn.: na začiatku je predohra cca 1 minúta, ktorá sa vynecháva) :

Český turistický oddiel mládeže Kadao má tiež skvelú hymnu, bohužiaľ pri písaní článku sa mi nepodarilo nájsť jej verziu na youtube, tak prikladám len link s textom:

https://www.kadao.cz/?str=clanek&id=3

V Dračej stope sme dlho nemali vlastnú hymnu. Na pobytových táboroch sme úspešne použili pesničku od Petra Nagya – Láska je tu s nami.

 

prezývky:

často používaná forma, pri ktorej sa deti v rámci družín oslovujú prezývkou

 

rituál:

podobné ako družinový pozdrav, len obsiahlejšie. Takmer vôbec nepoužívame.

 

kronika:

mali by ju vytvárať deti (vedúci iba ak to je nutné) a obsahom by nemal byť len text, ale aj obrázky, fotky, kresby, rôzne nalepené veci, vstupenky, lístočky z táborovej pošty. Neskôr sa v nej nahromadí cenný obsah informácií o akciách „dávno minulých“, o ktorých budete rozprávať neskorším členom a navnadzovať ich aké super zážitky ste zažili. Rovnako budete so staršími/bývalými členmi spomínať so slzami v očiach, na krásne spoločné chvíle. Pre každého, kto ju otvorí to môže byť duševná očista a veľmi cenná súčasť vášho oddielu.

DOK STOPA má svoju kroniku, naskenovanú si ju môžete pozrieť tu: 

 

výročné akcie:

Systém výročných akcií je postavený na ich opakovaní. Kvalitnú činnosť by ste nemali mať postavenú len na úplne novom programe. Z psychologického hľadiska je dobré mať typy akcií ale aj konkrétne činnosti a miesta, ku ktorým sa budete vracať.

Príklad z DOK STOPA: Jesenný snem – viacdňová akcia na prelom októbra a novembra určená na zapojenie detí do rozhodovania a príjmanie nováčikov za riadnych členov (splnenie nováčikovskej skúšky, sľub, hlasovanie,… ), Výročný oheň – koná sa každý rok dva krát: na jeseň a na jar. Je to opekačka, ku ktorej si prizývame aj rodičov. Zpočiatku sa jesenný konal vždy na rovnakom mieste, časom sme od toho upustili.

Môže sa jednať o výlety, o športové turnaje, ekologické akcie, vzájomné obdarovanie sa (pozri článok Členovia členom), rôzne burzy, herne, tvorivé dielne, …

 

táborová pošta:

aj keď sa systém pošty v čase sociálnych sietí oslabuje, pre deti je stále efektnejšie napísať papierik a dúfať, či sa v táborovej pošte objaví neskôr odpoveď. Má to väčšie čaro ako elektronická pošta.

 

oddielový časopis:

Pracné na výrobu a vhodné len pri veľkých organizáciách. Väčšinou sa vyrába 1 – 2 čísla do roka a kvalitatívna úroveň je rôzna, od „robené na kolene“ až po profesionálnu úroveň. Väčšiu tradíciu to má v Českej republike, u nás skôr v podobe školských/internátnych časopisov.

Môžete samozrejme použiť aj iné prvky spájajúce kolektív, fantázií sa medze nekladú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *